KİLİS İL ÖZEL İDARESİNE AİT İŞ MAKİNESİ VE ARAÇ SATIŞI İHALE İLANI
                       
            İdaremiz araç parkında bulunan 3 adet iş makinesi ve 9 adet aracın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a maddesine pazarlık usulü (açık arttırma) ile satış işi;
 
İhale Tarihi: 15.12.2016 Tarihinde Perşembe günü saat 10:00 da sırayla ihale edilecektir.   
İdarenin Adı: Kilis İl Özel İdaresi
İdarenin ve İhalenin Adresi: Kilis İl Özel İdaresi Öncüpınar Mah. Çevre yolu üzeri KİLİS
İhale Komisyonu Toplantı Salonu: İl Encümeni Toplantı Salonu
Cinsi
Plaka
Miktarı
Muhammen Bedel
Geçici Teminat
1-1996 Model Tofaş Kartal
79 AD 578
1
4.833,33 TL
145,00 TL
2-1994 Model Tofaş Kartal
79 EB 004
1
1.900,00 TL
57,00 TL
3-1997 Model Tofaş Kartal
79 AF 001
1
4.833,33 TL
145,00 TL
4-2002 Model Isuzu Pickup
79 AR 038
1
2.933,33 TL
88,00 TL
5-2002 Model Isuzu Pickup
79 AU 758
1
5.666,67 TL
171,00 TL
6-2002 Model Isuzu Pickup
79 AR 037
1
5.766,67 TL
174,00 TL
7-2002 Model Ford Transit
79 AP 635
1
7.933,33 TL
238,00 TL
8-1974 Model Ford Traktör
79 AC 314
1
3.833,33 TL
115,00 TL
9-1969 Model Mercedes Benz Otobüs
79 AC 312
1
4.000,00 TL
120,00 TL
10-1986 Model Komatsu Greyder GD-655
-
1
14.666,67 TL
441,00 TL
11-1986 Model Cat Dozer D7-G
-
1
24.250,00 TL
726,00 TL
12-1986 Model Cat Dozer D7-G
-
1
2.750,00 TL
83,00 TL
 
         1- İhaleye katılacak olan istekliler gerçek veya tüzel kişi durumlarına göre aşağıda belirtilen belgeleri kapalı bir zarf içerisinde ihale saatinden önce İdareye teslim edeceklerdir;
          A) İhalelere katılacak kişinin gerçek kişi olması halinde,
a)  Nüfus Cüzdanı sureti veya fotokopisi
b) İmza beyannamesi (Noterden)
c) Vekaleten katılım halinde, aslı veya noterden tasdikli vekaletname
d) Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon numarası ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
           B) İhalelere katılacakların tüzel kişi olması halinde;
a) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
b) Mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge.
c) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
           C)Teklif verilecek araçların geçici teminatları ayrı ayrı ve/veya toplam olacak şekilde İdarenin T.C. Vakıflar Bankası Kilis şubesi nezdindeki 7293619653 nolu geçici teminat hesabına yatırıldığına dair banka dekontu veya iş için alınacak banka teminat mektubu
2-  İhale İl Encümenince gerçekleştirilecektir.
3-  İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
4- İhale saatine kadar istekli dosyaları İdareye bizzat elden teslim edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
            5-İhale Şartnamesi, iş makineleri ve araçlar İdarede görülebilir. Ancak ihaleye gireceklerin 20,00 TL bedel karşılığında dosyayı ihaleden önce İdareden satın almak zorundadırlar. İstekliler dosya Bedelinin İdareye yatırdığına dair makbuzunu ihale dosyasında komisyona ibraz edecektir.
            6- İstekliler ihaleye katılmak için yukarıda belirtilen hazırlamış oldukları belgeleri bir zarfa koyarak zarfın yapışan yerini kaşelemek ve imzalamak suretiyle kapatarak, zarfın üzerine işin adını, İdarenin adı, İdarenin adresi, İsteklinin adı veya ticaret unvanı ile adresini yazmak zorundadır.           
İlan olunur.