İÇMESUYU TESİSİ YAPIM İŞİ
 
 
                   Kilis Merkez İlçe ve Bağlı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Karamelik Köyü İşçmesuyu Tesisi Yapım İşi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. Maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
  1. İdarenin :
Adı            : Kilis Merkez İlçe ve Bağlı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
Adresi      : Özel İdare Binası KİLİS
Telefonu : 0 348 8141599
 
  1. İhale konusu malın 
a ) Niteliği, Türü ve Miktarı : Karamelik Köyü İşçmesuyu Tesisi Yapım İşi
b ) Teslim Yeri  : Karemelik Köyü
c ) Teslim Tarihi : Sözleşme İmzalanmasına Müteakip 30 Takvim günü
 
      3. İhalenin 
a ) Yapılacağı Yer                : Kilis İl Özel İdaresi Öncüpınar Mah. Çevre Yolu üzeri KİLİS  
b ) Tarihi ve Saati                : 01.06.2016 Çarşanba günü saat  15:00 
c) Komisyon Toplantı Yeri : Kilis İl Özel İdaresi İl Genel Meclis  Toplantı Salonu
 
 4. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
 4.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.2.1.  Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.5. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.6. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.6.1- İş deneyim belgeleri: İsteklinin, son on yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde teklif bedelinin en az % 50’si oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesini teklif dosyasında istekliler sunacaklardır
4.7.2- Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, iş deneyim belgesi sahibi gerçek kişinin aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip olduğuna dair belge ile sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin noter onaylı taahhütname eklenecektir.
 4.6.3- Bu ihalede, her türlü köprü , Sanat Yapısı ve yol yapım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. İş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgesi/diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye katılacak olan mühendisler için İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ  bölümü  benzer işlere denk sayılacaktır
 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
 6. İhale yerli isteklilere açıktır. Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 
 7. İdari şartnamenin 9. Maddesinde belirtilen durumda olmadığına dair taahhütnameyi istekliler teklif dosyası içerisinde komisyona sunmak zorundadır
 8. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması; 
8.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250,00.- Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 
8.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
9. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İhalenin Yapılacağı adres olan Kilis İl Özel İdaresi Öncüpınar Mah. Çevre yolu üzeri KİLİS adresinde bulunan İl Genel Meclis Toplantı Salonuna elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale saatinden sonra posta ile gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
10. İstekliler tekliflerini, birim fiyat bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
12.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
13. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 
İlan Olunur.