T.C.
KİLİS VALİLİGİ
İl Emniyet Müdürlüğü
 
 
 
 

ÖGRENCİLERİN HAFTA İÇİ 08:00/17:00 SAATLERİ ARASINDA OKUL KIYAFETLİ OLARAK YANLARINDA VELİ VEYA VASİLERİ OLMADAN İNTERNET SALONLARINA ALINMAMASI VE BUNA UYMAYANLARA İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA  DAİR KARAR

 
 
Karar Tarihi : 20/11/2017
Karar Sayısı : 2017/4
 
 

AMAÇ

 
Madde 1- Kilis il sınırlan içerisinde bulunan Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin, eğitim-öğretim saatleri içerisinde okul kıyafetli olarak İnternet salonlarına ilgi gösterdikleri tespit edildiğinden, 12 yaşından büyük öğrencilerin hafta içi 08:00/17:00 saatleri arasında okul kıyafetli olarak yanlarında veli veya vasileri olmadan İnternet Salonlarına girmelerini yasaklayarak, kamu düzeninin sağlanması, öğrencilerin zararlı alışkanlıklardan ve suçtan uzak tutulması, okula devamsızlıklarının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.
 

KAPSAM

 
Madde 2- Bu  karar,  Kilis  il sınırları  içerisinde  faaliyet  gösteren  tüm  İnternet Salonlarını
kapsar.
 

HUKUKİ DAYANAK

 
Madde 3-Bu karar;
 
1- 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C ve 66. Maddesi.
2- 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. Maddesi.
3- 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu.
4- 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu.
  1. 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu  Yayınlar Yoluyla  İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında  Kanun.
  2. 11.04.2017 tarih ve 30035 sayılı İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik.
  3. 22.12.2016 tarih ve "Okullarda Güvenli Ortamın Sağlanmasına Yönelik Koruyucu Ve Önleyici Tedbirlerin  Artırılmasına  ilişkin İşbirliği Protokolü".
  4. 23.08.2017 tarih ve Bakanlık Genelge No: 2017/3, Emniyet Genel Müdürlüğünün . 2017/23 sayılı "Okullar Ve Çevresinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri" konulu genelgesi uyarınca hazırlanmıştır.
 

GENEL ESASLAR

 
Madde 4- 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak hazırlanan 30035 sayılı İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik' te 12 yaşından büyük öğrencilerin eğitim-öğretim saatleri içerisinde okul kıyafetli olarak yanlarında veli veya vasileri olmadan İnternet Salonlarına girmelerini yasaklayan hüküm bulunmaması nedeniyle, kamu düzeninin sağlanması, öğrencilerin zararlı alışkanlıklardan ve suçtan uzak tutulması, okula devamsızlıklarının önüne geçilmesi amacıyla, 12 yaşından büyük öğrenciler hafta içi 08:00/17:00 saatleri arasında okul kıyafetli olarak yanlarında veli veya vasileri olmadan İnternet salonlarına alınmayacaktır.
 

CEZAİ HÜKÜMLER

 
Madde 5- 4.madde de belirtilen karara uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. Maddesi gereğince aynı Kanunu'nun 66. Maddesine istinaden, fiil ayn bir suç teşkil etmediği takdirde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. Maddesi ve diğer hükümleri gereği yasal işlem yapılacaktır.
 
YÜRÜRLÜK
 
Madde 6- Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
Madde 7- Bu karar; 2017-2018 eğitim-öğretim dönemi dahil olmak üzere yeni bir karar alınıncaya  kadar müteakip eğitim-öğretim dönemlerini kapsar.
 
İLAN:
 
Madde 8: Bu karar Kilis il sınırlan içinde her türlü ilan vasıtası ile ilan olunur.
 
YÜRÜTME
 
Madde 9- Bu kararı Kilis Valiliği yürütür.